AdatvédelemAdatvédelem

HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Zengővári Világítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Regele János utca 27., cégjegyzékszám: 01-09-688460, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12482573-2-42, weboldal címe: www.zengovari.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által küldött hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelési rendelkezéseket tartalmazza.

Az Érintettek

A jelen Szabályzat azon természetes személyekre terjed ki, akik az Adatkezelő elektronikus (e-mail útján küldött) hírlevelére (az Adatkezelő weboldalán vagy egyéb módon) feliratkoznak, miután elolvasták és tudomásul vették a jelen Szabályzatban leírtakat (a továbbiakban: „Érintettek”). Az Érintettek adatkezeléssel összefüggő jogait a jelen Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos irányadó magyar és uniós jogszabályok szabályozzák.

Figyelem! Az Adatkezelő által küldött hírlevelek tartalma kiskorúakra nem jelent semmiféle veszélyt, illetve az semmiféle automatikus, anyagi vagy egyéb következménnyel járó kötelezettséget nem keletkeztet, AZONBAN KÉRJÜK, HOGY A HÍRLEVÉLRE KIZÁRÓLAG 18. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK IRATKOZZANAK FEL, ILLETVE KISKORÚAK KÉRJÉK A FELIRATKOZÁSHOZ SZÜLEIK, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÜK ELŐZETES ENGEDÉLYÉT. Köszönjük.

A jelen Szabályzat hatálya értelemszerűen nem terjed ki a nem természetes személy feliratkozókra, mindazonáltal Adatkezelő ezen feliratkozók adatait is minden körülmények között jogszerűen kezeli.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő az Érintettek által önkéntesen megadott alábbi személyes adatokat kezeli: név, e-mail cím.

Az Érintett az általa megadott adatok, különösen az e-mail cím valóságáért felelőséget vállal. A hírlevelek eléréséhez Internet-kapcsolat, szolgáltatás-előfizetés meglétének biztosítása szintén az Érintett felelőssége. Az Adatkezelőt a valótlan, hibás, hiányos adatok megadásáért, illetve az ebből eredő igényekért, kifogásokért semmiféle felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja, módja, időtartama

Az adatkezelés célja az Érintettek részére az Adatkezelő profiljába tartozó szakmai témájú elektronikus hírlevelek küldése.

Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat kizárólag az itt meghatározott célból, az Érintettek feliratkozás során kifejezetten megadott önkéntes hozzájárulása (ún. „opt-in”) alapján, az irányadó előírásokkal összhangban szigorúan bizalmas módon kezeli, kívülálló személyek részére – kivéve, amennyiben kötelező jogszabályi, hatósági előírás teljesítéséhez ez szükséges – nem adja át, külföldre (EGT-n kívüli harmadik országba) nem továbbítja.

Az Érintettek az adatkezelést a hírlevélről történő leiratkozással bármikor megtilthatják (adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása). A leiratkozást követően adataikat az Adatkezelő törli az adatbázisból. Újbóli feliratkozásra természetesen van lehetőség.

A leiratkozás Adatkezelő által biztosított módja: Hírlevél alján elhelyezett „leiratkozás” linkre történő kattintással. Az adatkezelés az Érintettek hozzájárulásának visszavonásáig végezhető, azzal, hogy visszavonás hiányában is csupán addig, amíg Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott hírleveleket küldi az arra feliratkozók (Érintettek) részére.

Az Érintettek jogai

  • Az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokról másolatot kérhetnek és ahhoz hozzáférhetnek:

E körben az Érintettek jogosultak visszaigazolást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz hozzáférhetnek, továbbá tájékoztatást kaphatnak az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben továbbításra kerülnek, jogosultak megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérhetik a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve – bizonyos jogszabályi feltételek esetén – az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogaikat gyakorolhatják.

  • Adathelyesbítés:

Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan személyes adatok haladéktalan kijavítását kérni, illetve – az adatkezelés céljára figyelemmel – a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

  • A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn; (c) az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy – a személyes adatok direkt marketing célú kezelése esetén – az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik; (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból – arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

  • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

  • A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatvédelmi Nyilvántartás

Az Adatkezelő jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenységének nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásban: NAIH-127154/2017.

Kapcsolat

Az Érintettek és egyéb feliratkozók észrevételeit, megkereséseit kollégáink e-mail útján várják, az alábbi e-mail címen: marketing@zengovari.hu

A megkeresésekre a jogszabályokban előírt határidőn belül válaszolunk.

Irányadó jog, eljáró bíróságok

A jelen Szabályzatban foglaltakra Magyarország jogszabályai az irányadók és az esetleges jogvitákat az arra hatáskörrel és illetékességgel bíró magyar bíróságok vagy egyéb hatóságok bírálják el.

Kiegészítés: 

Cégünk továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően megbízhatóan és biztonságosan kezeli partnerei, ügyfelei, érdeklődői adatait. Ezen adatokat csak az előre meghatározott célokra használja fel, s harmadik személy részére nem adja át.

Adatkezelési céljaink

– hírlevél küldés regisztrált érdeklődők részére Csak és kizárólag e-mail címet kérünk el, s úgy ahogy a hírlevélre való jelentkezéskor egy megerősítő levelet küldünk, úgy leiratkozáskor is ennyit kérünk: erősítse meg a címet, hogy tudjuk Ön kérte a módosítást

– kapcsolattartás partnereinkkel: név, telefonszám, e-mail cím amit nyilvántartunk rendszereinkben, mégpedig azért, hogy el tudjuk érni Önt ha szükséges. Természetesen lehet kérni a rendszereinkből való törlést, ha már megváltozott a kapcsolattartói státusza.

– ügyfeleink számlázási adatait tartjuk még nyilván a számlázó rendszerünkben, ahol minimálisan a név, lakcím szerepel a számlaképeken. Ezen nyilvántartás sajnos jogi kötelem Magyarországon, így azt 8 évig nem tudjuk törölni, utána viszont automatikusan megtörténik. (ezen adatokat a könyvelőnk felé továbbítjuk, mint adatfeldolgozó)

Amennyiben további információra lenne szüksége, kérem keressen minket elérhetőségeink egyikén, s igyekszünk minél rövidebb időn belül, de max. 30 napon belül választ adni az összes kérdésére.